Orodna vrstica

Nabor orodij v orodni vrstici je prilagojen potrebam GIS aplikacije

S klikom na ikono izberemo orodje, ki ga želimo uporabiti. Na razpolago imamo:

a) Zoom In Zoom Out Pan All Previous Next - orodja za navigacijo,
b) Distance Area Print PrintInScale Help Street - splošni pripomočki (meritve, izrisi, pomoč, ...),
c) Info Action ToCenter ZoomInObject ObjectOff - orodja za prikaz podatkov (poizvedbe, iskanja),
d) NewObject RepairObject MoveObject DropObject deleteObject CallExtApp - orodja za vzdrževanje podatkov.


a) Orodja za navigacijo

Povečaj

Približaj pogled (zoom in)

S klikom na ikono izberemo orodje. Kazalec postavimo na točko v mapi, ki jo želimo približati in kliknemo na levi gumb računalniške miške. Točka kjer smo kliknili, bo približana in postavljena v sredino mape.

Pogled lahko poljubno približamo tako, da kazalec postavimo na mapo in s pritisnjenim gumbom računalniške miške diagonalno povlečemo. Tako določimo pravokotno območje, katerega želimo povečanega prikazati na novi sliki v mapi.

Opomba: poljubno približevanje točke gledanja ('zoom in') je v posameznih namenskih aplikacijah lahko tudi omejeno.
na vrh  

Pomanjšaj

Oddalji pogled (zoom out)

S klikom na ikono izberemo orodje. Kazalec postavimo na poljubno točko v mapi in kliknemo na levi gumb računalniške miške. Točka kjer smo kliknili, bo postavljena v sredino mape, pogled nanjo se bo oddaljil.

Pogled lahko poljubno oddaljimo tudi tako, da kazalec postavimo na mapo in s pritisnjenim gumbom računalniške miške diagonalno povlečemo. Tako določimo pravokotno območje, v katerem bo prikazana slika, ki jo trenutno gledamo.

Opomba: poljubno oddaljevanje točke gledanja ('zoom out') je v namenskih aplikacijah lahko tudi omejeno.
na vrh  

Premakni

Premakni točko gledanja (pan)

S klikom na ikono izberemo orodje. Kazalec postavimo kjerkoli na sliko in jo s pritisnjenim gumbom miške poljubno premikamo. Ko spustimo gumb, se bo slika osvežila v novem položaju.
Poljubno točko lahko premaknemo v sredino mape tako, da samo kliknemo na njo.
na vrh  

Celotno območje

Pokaži celotno območje (Zoom all)

S klikom na ikono orodja povrnemo sliko v mapi (točko gledanja in višino gledanja) na prednastavljeno začetno stanje.
na vrh  

Nazaj

Pokaži predhodno sliko iz zgodovine

S klikom na ikono vrnemo predhodno prikazano sliko. Nastavitve za prikaz 'nazaj' se ohranjajo do spremembe velikosti okna aplikacije.
na vrh  

Naprej

Pokaži naslednjo sliko iz zgodovine

Vkolikor smo zahtevali prikaz predhodne slike oz. več predhodnih slik, se lahko vrnemo po isti poti tudi naprej do zadnje shranjene slike. Nastavitve za prikaz "naprej" se ohranjajo do spremembe velikosti okna.
na vrh  

b) Splošni pripomočki

Izmeri razdaljo

Merjenje razdalje

S klikom na ikono izberemo orodje. V mapi postavimo kazalec na začetno točko merjenja dolžine in jo fiksiramo s prvim klikom. Kazalec premikamo po mapi. Vsak nadaljni klik določi novo lomno točko zvezne linije. V mapi se izrisuje prehojena pot. V zgornjem desnem vogalu mape se izpisuje skupna razdalja ter dolžina zadnjega odseka. Merjenje zaključimo s klikom na desno tipko miške. Natančnost merjenja je odvisna od trenutnega merila v mapi.
na vrh  

Izmeri površino

Merjenje površine in obsega

S klikom na ikono izberemo orodje. V mapi postavimo kazalec na začetno točko merjenja površine in jo fiksiramo s prvim klikom. Kazalec premikamo po mapi. Vsak nadaljni klik določi novo lomno točko zaključene lomljene linije, s katero orisujemo površino. V zgornjem desnem vogalu mape se izpisuje trenutni obseg lika. Risanje ploskve zaključimo s klikom na desno tipko miške. Poleg obsega se izpiše tudi površina orisanega lika. Natančnost merjenja je odvisna od trenutnega merila v mapi.
na vrh  

Tiskanju prijazna stran

Priprava za tisk

S klikom na ikono izberemo orodje. Odpre se okno s trenutno vsebino mape in morebitnimi rezultati poizvedbe, ki so navedeni pod mapo. Za dejanski izpis nato uporabimo standardne ukaze spletnega brskalnika.
na vrh  

Izris v merilu (PDF datoteka)

Izris v merilu

Odpre se okno, v katerem izberemo eno od pripravljenih predlog za izris. Aplikacija lahko vsebuje poljubno število različnih vnaprej pripravljenih obrazcev za izris v merilu. Izberemo želeno merilo izrisa, postavitev ter format izrisa. S potrditvijo se izdela izris v obliki PDF datoteke. Na izrisu bo sredinska točka sredinska točka trenutne vsebine mape. Velikost izrisanega območja bo glede na izbrano merilo in format izrisa ustrezno obrezano okoli sredinske točke. Izrisani bodo vsi sloji, ki so trenutno prikazani v mapi.
Pri tiskanju PDF datoteke na papir se dimenzije izrisa lahko deformirajo. To je odvisno od papirja, tiskalnika ter od nastavitev tiskanja, če npr. ne izključimo prilagajanje merila strani dimenzijam papirja.

Izrisvmerilu
na vrh  

Pomoč

Pomoč

S klikom na ikono se odpre to okno z navodili.
na vrh  

Street

Pogled na cesto

S prvim klikom v mapo izberemo stojišče, s premikom miške v želeni smeri določimo smer pogleda (dolžina poltraku ni pomembna), z naslednjim klikom sprožimo prikaz pogleda iz točke stojišča. V brskalniku se odpre okno z zunanjo storitvijo Google Street View.
Street
na vrh  

c) Orodja za delo s podatki (poizvedbe, iskanja)

Poizvedba v Mapi

Informacija o izbranem objektu (info)

Orodje se aktivira le na sloju, ki je izbran za poizvedbe. Sloj izberemo s klikom na trikotno oznako izberi sloj za poizvedbe v gumbu sloja. Nabor informacij o objektih je odvisen od vsebine sloja ter od uporabniku dodeljenih pravic za pregledovanje.

Seznam informacij a) v spustnem meniju poleg ikone izberemo vrsto informacije, ki nas zanima.
 
Seznam informacij b) s klikom na ikono aktiviramo orodje. Orodje je aktivirano, dokler ne izberemo drugega orodja.
 
Seznam informacij c) s kazalcem računalniške miške klikamo po objektih na sloju. S klikom na objekt, ga izberemo. Izbrani objekt se bo izrisal poudarjeno, podatki o objektu pa se bodo izpisali v oknu za rezultate poizvedb pod mapo. Izbrani objekt bo ostal izbran, dokler ne izberemo drugi objekt ali izključimo izbor z orodjem Izključi izbor objekta
na vrh  
 
Iskanje po bazi

Poišči v bazi podatkov (query)

Orodje se aktivira le na sloju, ki je izbran za poizvedbe. Sloj izberemo s klikom na trikotno oznako izberi sloj za poizvedbe v gumbu sloja. Nabor kriterijev za iskanje objektov na sloju je odvisen od vsebine sloja ter od uporabniku dodeljenih pravic za pregledovanje.

Seznam poizvedb a) v spustnem meniju poleg ikone izberemo kriterij za iskanje objektov na sloju.
 
Sproži poizvedbo b) s klikom na ikono aktiviramo orodje. Odpre se okno za vnos iskalnih pogojev.
 
Najdeni odgovori c) izpolnimo zahtevana polja tako, da jih ali izberemo iz spustnega šifranta ali vpišemo iskani pojem.
  • vpišemo lahko le del iskane besede !
    Primer: če vtipkamo "srebrni" pri iskanju hišnih številk, bomo dobili vse hišne številke v vseh ulicah in vseh naseljih, kjer se pojavlja vnešena beseda.

  • za posebna iskanja lahko uporabimo znak 'procent' (%) !
    Primer: "34%" najde vse zapise, ki začnejo s 34, "%34" najde vse zapise, ki končajo s 34, "%34%" pa najde vse zapise, ki vsebujejo število 34. Dovoljene so tudi kombinacije, npr.:"Koper%cesta% 34%" nam pri iskanju hišnih številk vrne v Kopru vsa imena ulic, kjer se pojavi beseda 'cesta' in se hišna številka začne s 34.
d) s klikom na gumb "Najdi", sprožimo iskanje. Rezultat ali več rezultatov iskanja dobimo izpisane v oknu, v katerega smo vnesli kriterij. če je kriterij za iskanje preveč splošen, ima lahko poizvedba preveliko število odgovorov in nas na to opozori. Kriterij iskanja moramo določiti bolj podrobno ter ponovno sprožimo iskanje.

e) s klikom na enega izmed naštetih rezultatov, izberemo objekt za prikaz v mapi. Izbrani objekt bo izrisan v sredini mape. Podatki o objektu bodo izpisani pod mapo, v polju za rezultate poizvedb. Izbrani objekt bo ostal izbran, dokler ne izberemo drugi objekt ali izključimo izbor z orodjem Izključi izbor objekta
Začetno merilo prikaza objekta v mapi je odvisno od funkcije Približaj:

  • če kljukica je: izbrani objekt bo prikazan v sredini mape v največjem možnem merilu glede na velikost mape
  • če kljukice ni: merilo prikaza bo ostalo nespremenjeno; izbrani objekt bo sicer postavljen v sredino mape, viden pa bo le v primeru, če je velikost objekta primerna za prikaz glede na trenutno merilo.

Pazi: dokler je okno za vnos iskalnih pogojev odprto, ne moremo uporabljati drugih orodij! V kolikor želimo uporabiti drugo orodje (npr. za bolj oddaljeni pogled), moramo okno za iskanje zapreti! Rezultati zadnjega iskanja se bodo ohranili. Ko ponovno izberemo ikono orodja za iskanje, dobimo zadnje rezultate iskanja na razpolago za ponovno uporabo.

na vrh  

Orodja za delo z izbranim objektom

Orodja za delo z izbranim objektom Dodatna orodja se pojavijo desno od orodja za iskanje takoj ko izberemo objekt v mapi. Orodje omogoča prijaznejše delo s poizvedbami. Poizvedbe se ohranijo tudi, ko je uporabnik premaknil mapo ali spremenil merilo. Zadnja poizvedba je tako vedno vidna. Poleg tega je možno zadnji izbrani objekt vedno postaviti v center mape ali ga raztegniti čez celotno mapo. Uporabnik sam odloči kdaj bo prekinil zadnjo poizvedbo. Ti so:
Premakni v sredino

Premakni izbrani objekt v sredino mape

Gumb se aktivira, ko izberemo nek objekt v mapi. S klikom nanj bo trenutno izbrani objekt premaknjen v sredino mape.
na vrh  

Prikaži v največjem možnem merilu

Prikaži izbrani objekt v največjem možnem merilu

Gumb se aktivira, ko izberemo nek objekt v mapi. S klikom nanj bo trenutno izbrani objekt premaknjen v sredino mape in prikazan v največjem možnem merilu glede na velikost mape.
na vrh  

Izključi izbor objekta

Izključi izbor objekta

Gumb se aktivira, ko izberemo nek objekt v mapi. S klikom nanj prekinemo sledenje izbranemu objektu (izbrani objekt v mapi se odznači).
na vrh  

d) Specifična orodja za delo s podatki

Ta orodja so namensko prilagojena potrebam konkretne GIS aplikacije, zato se ne pojavljajo pri vseh 3MAP aplikacijah. Običajno z njimi dostopamo do različnih poslovnih podatkov in registrov, povezanih s prostorom (npr. Register taksnih predmetov, Register divjih odlagališč, Register občinskih parcel, Register pravnih režimov, ...) in lahko izbrane objekte neposredno vzdržujemo.

Dodaj nov objekt Klic aplikacije (npr. kataster divjih odlagališč)

Dodaj nov objekt

Dodajanje objekta

S klikom na ikono najprej izberemo orodje. Kazalec računalniške miške postavimo na izbrano pozicijo v mapi, kjer želimo dodati nov objekt in kliknemo. Odpre se okno za opis novega objekta na poziciji. Po vnosu podatkov o objektu, zapis dokončno potrdimo ali pa opustimo. Polja v oknu za opis objekta so prilagojena vsebini namenske aplikacije.
na vrh  

Popravi podatke objekta

Spremeni podatke izbranega objekta

Objekt, kateremu želimo spremeniti opisne podatke, mora biti izbran. Izberemo ga:
a) v mapi se premaknemo do objekta z orodji za navigacijo, nato ga izberemo z orodjem za prikaz informacije o izbranem objektu Poizvedba v Mapi.
b) poiščemo in izberemo ga neposredno z orodjem za iskanje po podatkovni bazi Iskanje po bazi.

Ko imamo objekt v mapi izbran, kliknemo na ikono za spreminjanje podatkov. Odpre se okno s seznamom vseh objektov na isti lokaciji oz. vseh objektov, ki so bili izbrani po kriteriju. V seznamu izberemo objekt in vnesemo popravke. Zapis spremembe moramo dokončno potrditi ali pa spremembo opustimo.
na vrh  

Zgrabi objekt za premikanje

Premakni objekt - zgrabi

Objekt, katerega želimo prestaviti, mora biti izbran. Izberemo ga:
a) v mapi se premaknemo do objekta z orodji za navigacijo, nato ga izberemo z orodjem za prikaz informacije o izbranem objektu Poizvedba v Mapi.
b) poiščemo in izberemo ga neposredno z orodjem za iskanje po podatkovni bazi Iskanje po bazi.

Ko imamo objekt v mapi izbran, kliknemo na ikono za premikanje objekta. Odpre se okno s seznamom vseh objektov na isti lokaciji oz. vseh objektov, ki so bili izbrani po kriteriju. V seznamu izberemo objekt in dokončno potrdimo (ali opustimo) njegov "dvig". Sedaj lahko 'dvignjeni' objekt v mapi poljubno premikamo. Vkolikor je željena pozicija za 'spust' objekta izven trenutnega prikaza v mapi, lahko uporabimo orodja za navigacijo in se premikamo po mapi. 'Dvignjeni' objekt bo ostal v spominu, dokler ga ne bomo z orodjem za spust tudi odložili.
na vrh  

Odloži za premikanje zgrabljeni objekt

Premakni objekt - spusti

Spusti objekt na novo pozicijo

Objekt, ki smo ga predhodno "zagrabili", s klikom odložimo na novo pozicijo. Vkolikor je nova pozicija za "spust" objekta izven trenutnega prikaza v mapi, lahko uporabimo orodja za navigacijo in se premikamo po mapi. "Dvignjeni" objekt bo ostal v spominu, dokler ga ne bomo z orodjem za spust tudi dejansko odložili.
na vrh  

Zbriši objekt

Zbriši izbrani objekt

Objekt, ki ga želimo zbrisati, mora biti izbran. Izberemo ga:
a) v mapi se premaknemo do objekta z orodji za navigacijo, nato ga izberemo z orodjem za prikaz informacije o izbranem objektu Poizvedba v Mapi.
b) poiščemo in izberemo ga neposredno z orodjem za iskanje po podatkovni bazi Iskanje po bazi.

Ko imamo objekt v mapi izbran, kliknemo na ikono za brisanje objekta. Odpre se nam okno s seznamom vseh objektov, ki so na isti poziciji oz. ki so bili izbrani po kriteriju. Tu izberemo naš objekt in potrdimo (ali opustimo) brisanje.
na vrh